Calvary Baptist Church

  • 3575 Shaeffer Ave. Kingman, AZ
  • 928-757-2976